Sri U Ve Navalpakkam Valayapettai Ramachariar Swamin

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Sri U Ve Navalpakkam Valayapettai Ramachariar Swamin