About Our Guru

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

 Desika SathsampradAya Pravarthaka Visakshana Sri.U.Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin

Sri.U.Ve Uruppattur Rajagopalachariar Swamin (extreme left) with Srimad Rayapuram Andavan (PoorvAsramam) 

and Sri.Gopalan, Srimad Andavan Poundarikapuram Swami Ashrama Manager (extreme right). 

This photo was taken during Acharyan’s ThiruppullAni Vijayam just before Ashrama SweekAram.