ஸத் உபதேசங்கள்

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of AchAryan, PoorvAchAryAL, AchArya pAdukAs, Swami Desikan and Sri Lakshmi HayagrIvan, Veda Dharma Samrakshana Sabha (VDSS) is happy to share the first part of the new series ஸத் உபதேசங்கள் ( sath upadEsangaL ) blessed by ஸ்ரீமதுபயவே ஸ்ரீபாஷ்ய ஸாராம்ருதவர்ஷீ, ஸ்ரீபாஷ்ய ஸிம்ஹாஸநம், ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸிம்ஹம், புரிசை நடாதூர் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணமார்ய மஹாதேசிகன் ( Sri U Ve srIbhAshya sArAmrutavarshee, srIbhAshya simhAsanam, srIvaishNava simham, Purisai nadAdoor Sri Krishnamaarya Mahadesikan ).

Bhagavatas are requested to download the article from the following link.

ஸத் உபதேசங்கள் ( sath upadEsangaL ):

https://www.mediafire.com/folder/9k3e0ap95yc45/sath-upadEsangaL