ப்ரஹ்ம ஸுத்திரங்களும் விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தமும்

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

ஸ்ரீமதுபயவே.  திருமலை. சதுர்வேத சதக்ரது. நாவல்பாக்கம் சடகோப ராமாநுஜ தாதயார்ய மஹாதேசிகன்

                         ( Sri U Ve Thirumal Chaturveda Sathakradhu Navalpakkam Satakopa Ramanuja Tatayarya Mahadesikan )

Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaiGaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Nrusimhan, Sri Thooppulmaal Sathsampradaya Sabha (STSS) is happy to share the article "ப்ரஹ்ம ஸுத்திரங்களும் விசிஷ்டாத்வைத ஸித்தாந்தமும்" ( Brahma Sutras and Vishishtadhvaita Philosophy ) blessed by ஸ்ரீமதுபயவே.  திருமலை. சதுர்வேத சதக்ரது. நாவல்பாக்கம் சடகோப ராமாநுஜ தாதயார்ய மஹாதேசிகன் ( Sri U Ve Thirumal Chaturveda Sathakradhu Navalpakkam Satakopa Ramanuja Tatayarya Mahadesikan ). This article is in Tamil. Adiyen’s humble prostrations to acharyan for this parOpakAram. 

Bhagavatas are requested to download this treasure from the following link and benefit. Dhanyosmi.

http://www.mediafire.com/view/5i3ujyoycm187eu/002-Brahma-Sutrangalum-Visishtadvaithamum-Sri-NSR-Swami.pdf

With Acharyan, Swami Desikan and Sri Lakshmi Hayagrivan’s anugraham, Thiruvallur Sri. Raghava Nrusimhan Swamin has put together this article in a nice document with a lot of sradhdhai, bhakthi and parisramam. Adiyen’s heartfelt thanks to Thiruvallur Sri. Raghava Nrusimhan Swamin for this invaluable help.