ந்யாஸ  ஸூத்ரங்கள்

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of Acharyan, PoorvAchAryAL, Acharya PadukaiGaL, Swami Desikan and Sri Lakshmi Nrusimhan, Sri Thooppulmaal Sathsampradaya Sabha (STSS) is happy to share the article "ந்யாஸ  ஸூத்ரங்கள்"nyAsa sUtranGaL ) blessed by ஸ்ரீமதுபயவே.  வித்வான் ஒப்பிலியப்பன் கோவில் வ. ந. வேதாந்த தேசிகாசாரியார்  ஸ்வாமின் ( Sri U Ve Vidwan Oppiliappan Koil V.N. Vedhanta Desikachariar Swamin ). 

 

This article is in Tamil. Adiyen’s humble prostrations to Swami for this parOpakAram. 

Bhagavatas are requested to download this treasure from the following link and benefit. Dhanyosmi.

Sri Thooppulmaal Sathsampradaya Sabha (STSS) - Articles Folder Link:

https://www.mediafire.com/folder/kw54hx7eknr91/STSS-Articles