தேசிகன் பேசினகள் (dEsikan pEsinaGaL)

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

Adiyen. With the divine grace of AchAryan, PoorvAchAryAL, AchArya pAdukAs, Swami Desikan and Sri Lakshmi HayagrIvan, Sri Thooppulmaal Sathsampradaya Sabha (STSS) is happy to share the first part of the new series தேசிகன் பேசினகள் ( dEsikan pEsinaGaL ).

Tamil translation is blessed by ஸ்ரீமதுபயவே திருவஹீந்த்ரபுரம் சேட்லூர் மஹாவித்வான் பகவத் விஷயம் பண்டிதபூஷணம் நரஸிம்ஹார்ய மஹாதேசிகன் ( Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Chetloor Mahavidwaan Bhagavath Vishayam Pandita Bhooshanam Chetloor Narasimhaarya Mahadesikan )

Adiyen's humble prostrations to Swami Desikan and Sri U Ve Thiruvaheendrapuram Chetloor Mahavidwaan Bhagavath Vishayam Pandita Bhooshanam Chetloor Narasimhaarya Mahadesikan for this anugraham. 

Thiruvallur Sri Raghava Nrusimhan Swamin

Thiruvallur Sri. Raghava Nrusimhan Swamin has put together this article into a nice document with utmost dedication and devotion. Adiyen’s heartfelt thanks to Swamin for this help.

Bhagavatas are requested to download the article from the following link.

தேசிகன் பேசினகள் ( dEsikan pEsinaGaL ):

https://www.mediafire.com/folder/j0nqaw4zccq4k/dEsikan-pEsinaGaL