சங்கத் தமிழ்மாலை (Sangath TamizhmAlai)

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:

சங்கத் தமிழ்மாலை (Sangath TamizhmAlai)  ஸங்கீத உபந்யாஸம் (Sangeeta Upanyasam)

KalaimAmaNi KalyANapuram Sri U Ve R.Aaravamudachariar Swamin 

Adiyen. On this auspicious AvaNi Moolam - thirunakshathra subha dinam of Srimad kAdandhEththi Andavan, Sri Srinivasa Ramanuja Mahadesikan ( ஸ்ரீமத் காடந்தேத்தி ஆண்டவன் - ஸ்ரீ ஸ்ரீநிவாச இராமானுஜ மஹாதேசிகன் ) - with the divine grace of AchAryan, PoorvAchAryAL, AchArya pAdukAs, Swami Desikan and Sri Lakshmi HayagrIvan, Sri Thooppulmaal Sathsampradaya Sabha (STSS) is happy to announce the commencement of the following new WEEKLY Sangeeta upanyAsa series.

சங்கத் தமிழ்மாலை (Sangath TamizhmAlai) - ஸங்கீத உபந்யாஸம் (Sangeeta Upanyasam) to be delivered by Srirangam Srimad Andavan Ashrama AsthAna HarikathA VidwAn, KalaimAmaNi KalyANapuram Sri U Ve R.Aaravamudachariar Swamin from Friday, Aug 28 2015 (India) / Thursday, Aug 27 2015 (USA) over telephone

Adiyen’s sAshtAnga praNAmangaL to Kalaimaamani Kalyanapuram Sri U Ve R.Aaravamudachariar Swamin for this parOpakAram.  

All bhagavatas are requested to participate in this kainkaryam and benefit. Dhanyosmi.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sangath Tamizh mAlai - Sangeeta Upanyasam Timings (INDIA):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Day                      : Fridays

Time                     : 05:25 AM to 06:30 AM IST 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sangath Tamizh mAlai - Sangeeta Upanyasam Timings (USA):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Day                      : Thursdays

Time                     : 07:55 PM to 09:00 PM EDT

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dial-in Details:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dial-in Number     : 605-475-4000

Participant Code   : 293109# - Kindly mute the individual line by pressing the “Mute” button or by pressing *6.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!