Sri Srinivasa Perumal Sannadhi Theppotsavam

Sri:

Srimathe Gopaladesika Mahadesikaya Nama:

Srimathe Raghuveera Mahadesikaya Nama:


Sri U Ve Navalpakkam Valayapettai Ramachariar Swamin 


Sri Srinivasa Perumal Sannadhi Theppotsavam


diyen. With the divine grace of AchAryan, PoorvAchAryAL, AchArya pAdukAs, Swami Desikan and Sri Lakshmi HayagrIvanSri Thooppulmaal Sathsampradaya Sabha (STSS) is happy to share the recordings of the tele-upanyasam on Navalpakkam Sri Srinivasa Perumal Sannadhi Theppotsavam (Jan 24th to 26th 2016delivered by vEdhAntArta vishArada, Desika sEvA Nirada Sri U Ve Navalpakkam Valayapettai Ramachariar Swamin. 

Adiyen’s sAshtAnga praNAmangaL to Sri U Ve Navalpakkam Valayapettai Ramachariar Swamin for this parOpakAram.  Dhanyosmi.


Audio:


https://www.mediafire.com/?gnv59sdn4rmn3bbSrinivasa Perumal Sannadhi Theppotsavam